Projekt ”Zdobywamy doświadczenie zawodowe”

20.06.2022 Kategoria: Ogólne

 

Od dnia 1 października 2020 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: ”Zdobywamy doświadczenie zawodowe”

Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenia zawodowe uczniów, Podziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa.
Projekt skierowany jest do uczniów Technikum Administracyjnego, Technikum Masażu i Fizykoterapii i Branżowej Szkoły I Stopnia.

Celem projektu jest przygotowanie uczniów do podjęcia zatrudnienia przez realizację staży zawodowych we współpracy z pracodawcami oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wzrost kwalifikacji nauczycieli i dostępność pomocy dydaktycznych.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania.

  1. Organizacja staży zawodowych u pracodawców dla 32 uczniów.
  2. Zakup pomocy dydaktycznych do kształcenia zawodowego do zawodu technik tyfloinformatyk
  3. Zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego dla 32 uczniów.
  4. Uzupełnienie kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli kształcenia zawodowego.

Wartość projektu: 272 304,40 zł
Dofinasowanie UE: 231 458,74 zł

Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne:

Deklaracja uczestnictwaOświadczenie uczestnika projektuFormularz danych uczestnikaRegulamin uczestnictwaUmowa uczestnictwa