Program Aktywny Samorząd 2022

21.03.2022 Kategoria: Ogólne

 

 

Proszę zalogować się na stronie: https://sow.pfron.org.pl/

 

Wybrane informacje

Elementy załącznika do uchwały nr 16/2022 Zarządu PFRON z dnia 8.02.2022 r.

  1. Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2022 roku:

Moduł I.

a)   Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

-        Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

-        Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

-        Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

-        Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

-        Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi, szczegółowe warunki uczestnictwa w programie są wskazane w rozdziale VI programu.

 

 

Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu, w odniesieniu do pierwszej transzy środków finansowych przyznanych w 2022 roku, upływa w dniu 29 kwietnia
2022 roku.

     Wnioski o dofinansowanie w ramach programu są rejestrowane i obsługiwane w dedykowanym i bezpłatnie udostępnionym realizatorom programu Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, zwanym dalej SOW. Przyznanie w 2022 roku realizatorom programu drugiej i kolejnych transzy środków finansowych na realizację programu odbywa się wyłącznie na podstawie danych rzeczowo-finansowych ujętych w SOW. W związku z tym:

1) nabory wniosków o dofinansowanie w 2022 roku realizatorzy programu otwierają za pomocą SOW, z użyciem przygotowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych formularzy wniosków o dofinansowanie, które to formularze będą umieszczone także na witrynie PFRON;

2) nabory w SOW uruchamiane są w obu modułach programu nie później niż w dniu
1 marca 2022 roku;

3) wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania, wnioskodawca może skanować/ powielać w formie elektronicznej i takie będą rejestrowane w SOW, stanowiąc podstawę do oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy
i rozliczenia dofinansowania;

4) wnioski o dofinansowanie złożone przez wnioskodawców w formie papierowej muszą być ujęte w SOW na wszystkich etapach ich realizacji;

5) w terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia każdego kwartału 2022 roku, a także wraz z rozliczeniem środków finansowych przekazanych w 2022 roku na realizację programu, realizator składa do właściwego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oświadczenie drogą elektroniczną, iż wszystkie wnioski o dofinansowanie złożone w ramach otwartych w 2022 roku naborów, są zarejestrowane w SOW; wykaz realizatorów, którzy nie złożyli ww. oświadczenia właściwy Oddział PFRON przekazuje do Biura PFRON na adres: realizacja_zadań_WRP@pfron.org.pl  oraz sow@pfron.org.pl – w terminie 10 dni kalendarzowych od zakończenia każdego kwartału 2022 roku oraz odrębnie - dnia
17 kwietnia 2023 roku;

6) w terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia każdego kwartału 2022 roku, a także w dniu 17 kwietnia 2023 roku, generowane są raporty z SOW:

a)  nr 18-20 - przez realizatorów programu i Oddział,

b)  nr 30-32 - przez Oddział i Biuro PFRON,

które zachowuje się w zasobach w formie elektronicznej.

 

Maksymalna kwota dofinansowania, w tym refundacji (w zadaniach, które ją przewidują, zgodnie z rozdziałem VII ust. 1 programu) w ramach modułu I wynosi, w przypadku:

2) Obszaru B:

a)  w Zadaniu 1:

–      dla osoby niewidomej – 9.000 zł oraz 15.000 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 24.000 zł),

–      dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,

–      dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych –7.000 zł,

b)  w Zadaniu 2:

–      dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,

–      dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,

–      dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

 

W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

a)  do 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,

b)  do 1.500 zł dla pozostałych wnioskodawców;

2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł;

3) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:

1) w module I wynosi co najmniej:

a) 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B – Zadania: 1, 3, 4 i 5, Obszaru C – Zadania: 1, 3 i 4,

b) 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 1 i 4 oraz Obszaru D,

c) 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 2 i 3 oraz Obszaru C Zadanie 5;

 

2) w module II - w zakresie kosztów czesnego:

a)  15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 10 pkt 3 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),

b)  65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 12 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto)na osobę.