Nowa pracownia w ramach projektu unijnego

02.01.2018 Kategoria: Projekty unijne

 

Od dnia 1 stycznia 2018 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: ”Rozwijanie kompetencji przyrodniczo – matematycznych w oparciu o metodę eksperymentu”.
Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Podziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.
Projekt skierowany jest do uczniów Technikum Administracyjnego i Technikum Masażu i Fizykoterapii oraz do nauczycieli.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:
1. Szkolenie dla nauczycieli z zakresu pracy metodą eksperymentu
2. Utworzenie w SOSW pracowni przedmiotów przyrodniczych
3. Zakup pomocy dydaktycznych z fizyki
4. Zakup pomocy dydaktycznych z biologii
5. Zakup pomocy dydaktycznych z geografii
6. Zakup pomocy dydaktycznych z matematyki
7. Zajęcia pozalekcyjne z chemii
8. Zajęcia pozalekcyjne z fizyki
9. Zajęcia pozalekcyjne z biologii
10. Zajęcia pozalekcyjne z geografii
11. Zajęcia pozalekcyjne z matematyki
12. Poradnictwo – kreowanie właściwych postaw i umiejętności
13. Poradnictwo edukacyjno – zawodowe
14. Wirtualna firma – nauka przedsiębiorczości
15. Poradnictwo w zakresie kompetencji cyfrowych
16. Zakup pomocy dydaktycznych z chemii