Refundacja przez NFZ pomocy optycznych i białej laski.

 

Pomoce optyczne zaleca się, kiedy dobrze dobrane okulary nie zapewniają oczekiwanej ostrości wzroku (Visus jest mniejszy niż 0,5). Ważna jest też historia pacjenta, prognoza rozwoju choroby oraz jego motywacja i możliwości, przy czym należy pamiętać, że obsługa pomocy optycznych wymaga od pacjenta pewnej samodzielności psycho-manualnej.

Pacjentom przysługuje refundacja różnych wyrobów medycznych w tym także pomocy optycznych na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawionego przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie  okulistyki,

Po wystawieniu zlecenia na wyroby medyczne musi zostać potwierdzone do refundacji przez oddział NFZ, na terenie którego ubezpieczony jest zarejestrowany. Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową (zlecenie przysyłane pocztą będzie odsyłane na adres pacjenta).

Z potwierdzonym do refundacji zleceniem należy zgłosić się do wybranej placówki, która podpisała umowę z NFZ
 w rodzaju zaopatrzenie w wyroby

Na podstawie rozporządzenia pacjentom przysługuje następująca refundacja:
(Dz.U.2019 poz.1267 z dnia 5 czerwca 2019 r. )

 

 

 

 

l.p

Pomoce optyczne

Osoby uprawnione do wystawiania zlecenia

Limit finansowania ze środków publicznych

Wysokość udziału własnego

Kryteria przyznawania

Okres użytkowania

Limit cen napraw

1.

Soczewka okularowa

korekcyjna do bliży

 

Lekarz posiadający specjalizację
w dziedzinie okulistyki

 

25 zł

0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

 

Wady wzroku wymagające korekcji sfera do do ± 6,00

dptr i cylinder do ± 2,00 dptr w tym soczewka
z mocą pryzmatyczną

 

według wskazań

medycznych, nie

częściej niż raz na6 miesięcy

 

0 zł

 

2.

Soczewka okularowa

korekcyjna do dali

 

30% dorośli

Raz na 2  lata

3.

Soczewka okularowa

korekcyjna do bliży

 

50 zł

 

0% dzieci do

ukończenia 18. roku

życia

 

wady wzroku wymagające

korekcji sfera od ± 6,25

dptr i cylinder od 0,00

dptr; sfera do ± 6,00 dptr icylinder od ± 2,25 dptr,

w tym soczewka z mocą

pryzmatyczną

 

według wskazań

medycznych, nie

częściej niż raz na

6 miesięcy

 

4.

. Soczewka okularowa

korekcyjna do dali

 

30% dorośli

Raz na 2 lata

5.

Soczewka kontaktowa

twarda

 

500 zł

30%

stożek rogówki;

anizometropia powyżej 4

dptr; afakia

 

Raz na rok

0%

6.

Soczewka kontaktowa

miękka

 

150 zł

30%

7.

Epiproteza oka

800 zł

0%

zmiany wielkości
i kształtu gałki ocznej wymagające

uzupełnienia epiprotezą

 

dzieci do

ukończenia 18.

roku życia według

wskazań

medycznych,

dorośli raz na 5 lat

 

8.

Proteza oka

 

700 zł

0%

Brak gałki ocznej

9.

lupa

 

80 zł

0%

umożliwienie obserwacji

jednoocznej lub

dwuocznej przedmiotów

bliskich i dalekich osobom

niedowidzącym przy

chorobach siatkówki lub

osobom niedowidzącym,

gdy ostrość wzroku po

korekcji w lepszym oku nie przekracza Vis 0,3

umożliwienie obserwacji

jednoocznej lub

dwuocznej przedmiotów

bliskich i dalekich osobom

niedowidzącym przy

chorobach siatkówki lub

osobom niedowidzącym,

gdy ostrość wzroku po

korekcji w lepszym oku nie przekracza Vis 0,3

Raz na 3 lata

10.

Monookular

 

350 zł

0%

Raz na 5 lat

0%

11.

Okulary lupowe

 

350 zł

0%

Raz na 5 lat

12.

Okulary lornetkowe do bliży

 

350 zł

0%

Raz na 5 lat

13.

Okulary lornetkowe do bliży

 

 

 

350 zł

0%

Raz na 5 lat

14.

Laska dla niewidomych (biała)

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

100 zł

0%

osoby niewidome i niedowidzące

Raz na 6 miesięcy

0%